بندرگز سلام

در این دیار چشم باز نمودم. به مکتب رفتم. وچندی دران زیسته ام .بیاکه دریابیم اش

به نام خالق هستی       

چهار شنبه ۱۲/ابان/۱۳۸۹

عنوان:دهستان انزان

دهستان انزان ازنظر جغرافیا یی درغرب ایالت استراباد واقع گردیده است.وسعت ان از شمال به جنوب

حدود ده مایل وازمشرق به مغرب حدود دوازده مایل میباشد.وازشمال محدود است به دریای مازندران

ازشمال شرقی به دشت یموت<<صحرای بندرترکمن>>وازمشرق به سدن رستاق که بوسیله نهرکرد

محله ازهم جدامی شوند.وازجنوب به سدن رستاق وهزارجریب وازمغرب به جهرکهنه کلباد که دران زمان

نسبت به جاهای دیگر مازندران دارای جمعیتی کم بوده واز دیگر جاهای مازندران نیز جنگل های پرتر

داشته .که ازچند نهرو رود کوچک سر چشمه گرفته وسیراب می شده این دهستان به سه قسمت

مهم تقسیم می شود.مرکزی شامل روستای گزوبندرکناره وچندروستای خیلی نزدیک ودهستان شرقی

که روستاهای شرق ان شامل کوصحرا.ولفرا .سرمحله.سرطاق.گلفرا.باغو.وکارکنده ودرچندسال اخیر

ابراهیم ابادوحسین اباد.محمد اباد .باغوکناره به ان پیوسته.دهستان غربی شامل روستای بعداز

دشتیکلاته.جفاکنده.مزنگ .نوکنده<<که درحال حاضر یکی ازشهرهای جدید تاسیس میباشد>>

تلور .لیوان .کهنه کلباد .رابینو درصفحه۱۰۹ کتاب اش اینطور نقل کرد. نزدیک به یک فرسخ که از

جر کلباد دور شدیم ابتدا به لیوان وتلور وسرانجام به نوکنده رسیدیم  نوکنده یکی از مراکز عمده

انزان بحساب می اید وده بزرگی است که دارای ۶۰۰ خانوار جمعیت داشته که سکنه های ان به

دوازده طا یفه تقسیم میشوند.منوچهری.کرد.بو علی نظر.مازندرانی جهانشاه.کشیر. شربتی .اهنگر .

شهاب.وقاجار.لازم به ذکراست لقب ها به محله ها نیز مربوط بوده وروستاهای تلورو لیوان جزعی از

نوکنده بحساب میامد.ودرروستای تلور  چهار قبیله زندگی  می کنند اهنگر.رویگر منو چهری وکلا کرد

وروستای مزنگ سکنه قبیله های سادات.حاجی باغ.لر.وسورتچی است.جنگل های این منطقه

خیلی زیبا وبه ملو مزنگ معروف است.وجنگل بین نوکنده وکرد محله مشهور به قره جنگل است.

ونیز ازنوکنده را باریکی به روستای وزدار وردکان که حدود ده مایل است میرسد.

نویسند:پیک  صبا       

 

  

shomal1.jpg

 

   ۰بنام خدا

        

 بندرگز تا فانوس دریا

اسکه چوبی برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه در بندر  کناره احداث شد .  بندر داری رونق زیادی بود

 

دولت تزار روسیه چشم طمع به این منطقه داشت   چو ن اول اینکه بازار فروش خوبی برای کالا های روسی

 

وتجارت را برای روسها در این منطقه بکر مهیا میکرد     مردم زیادی از ارامنه به این شهر مهاجرت کردن

 

که عده  ای  از انها  املاک و  مستغلات زیادی  را به شیوه ها ی  مختلف مورد    غصب و تصرف قراردادن

 

واین   بندر در حقیقت مورد تا خت تاز و ما نور تجار ارا منه  وبیشتر   مغازه و دکان وهجره ها در دست انها

 

 قرارداشت . همه مدل خرازی وپارچه های روسی. بلور.آرد حاجی طرخان و......     مشروبات الکلی در این

 

بازار با تجار استرابادی مورد تجارت قرار می گرفت .   کشتیرانی رونق  فراوان  گر فت    انبار های زیادی

 

ساخته وگمرک به نوعی شکل وا قعی خود را پیدا نمود . وروسها برای سهولت درامر کشتیرانی فانوسی    در

 

ساحل در یا احداث شد . ودر اطراف ان انبار های بزرگ نیز ساخته شد در سالهای بعد مهند سان بلژیکی پلی را از ساحل دریا تا فا نوس  برای سهولت  در امر حمل کالا  به انبار که تا زمان رضاخان اثار این پل درشهروجودداشت.  خلا صه اینکه نفو ذ ارامنه درا ین منطقه وبه کل در قانون اداری به اندازه ای بودکه حتی در زمان رضا خان یکی از همین ارمنه وارد مجلس نیز شد .

 

 

           

بنام خدا

چگونگی   حکومت حسینقلی خان در بند ر گز

 

حسینقلی خان قاجار یکی از فرزندان محمد حسن خان قا جار  که خلیج گرگا ن نیز بنام او دران زمان مشهور شده بود .وی برادر اقا محمد خا ن قاجار است.

حسینقلی خان به کمک برادرا نش وبا نیرو های تر کمن  به منطقه استراباد واشرف که منظور همان گرگان و دشت.وبهشرو اطراف ان  است جهت تاراج وچپاول حمله می نمود.وبه همین خاطر بعد از چپاول در منطقه کلباد واشرف مورد تعقیب وگریز توسط زکی خان زند واقع میگردید.

وگاهی نیز پس ازغارتگری در منطقه اشرف در هنگام گریز راه بر او توسط حاکم استراباد بسته میشد ونمی توانست خود را به صحرای تر کمن وشمال رود اترک که محل امنی برایشان بحساب می امد بر ساند.

یک روز که از بند ر گز می گذ رد .در ساحل کشتی های بزرگ وکوچک تجاری رادر رفت وامد می بیند .واین محل رامناسب ومطلوب ایجاد حکو مت خود می بیند.بنا بر این تصمیم می گیرد که مرکز حکومت خود رادر بندر گز پایه ریزی می  کند.

وبا مراجعه به امپراطوری روسیه تزاری وچاپلوسی قراردادی منعقد می کند که بجهت فراوان بودن دزدان دریایی پاکسازی دریای بحر خزر را ازوجود  دزدان به عهده وی بگذارند.

درازای ان غنایم گرفته شدهاز انها را مال خود کند .حکومت روس موافقت می کند.وبنابر این تعدادی از سازندگان  کشتی های بزرگ را استخدام می کند وبه بندر جز می  اورد.وبه این صورت اولین نیروی دریایی بزرگ وانسجام یافته رابا ساخت کشتی های بزرگ جنگی شکل می دهد.ساختن تعداد زیادی از کشتی ها به  پایان رسید .

دست اندازی حسینقلی خان  مجددا به جهانسوز شاه واشرف و استراباد از نوع اغاز شد .وبمحض تحت تعقیب قرار گرفتن بوسیله حاکمین زند با تمام  ادوات نیروهای جنگی واراده ها از اسکله چوبی بزرگ که توسط روسها ساخته شده بود استفاده وبا سر عت به داخل کشتی ها می   رفتند تا از دستر س حکام زند دور بماند.وبه این صورت اولین نیروی دریایی منظم در بحر خزر شکل واقعی گرفت . که این کشتی ها در زمان حمله روسها به بندر گز نابود شد 

  

 

  متن کامل عهد نامه گلستان:

اعليحضرت‌ قضا قدرت‌ ، خورشيد رايت‌ ، پادشاه‌ جم‌ جاه‌ و امپراتوري‌ عالي‌ دستگاه‌ ممالك‌ بالاستقلال‌ كل‌ممالك‌ ايمپريه‌ روسيه‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ كيوان‌ رفعت‌ پادشاه‌ اعظم‌ سليمان‌ جاه‌ ممالك‌ بالاستحقاق‌ ممالك‌ شاهانه‌ ايران‌ به‌ ملاحظه‌ كمال‌ مهرباني‌ و اشقاق‌ عليتين‌ كه‌ در ماده‌ اهالي‌ و رعاياي‌ متعلقين‌ دارند رفع‌ و دفع‌ عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ برعكس‌ رأي‌ شوكت‌ آراي‌ ايشان‌ است‌ طالب‌ و به‌ استقرار مراتب‌ مصالحه‌ ميمونه‌ ودوستي‌ جواريت‌ سابقه‌ مؤكده‌ را در بين‌الطرفين‌ راغب‌ مي‌باشند به‌ احسن‌الوجه‌ رأي‌ عليتين‌ قرار گرفته‌ و درانجام‌ اين‌ امور نيك‌ و مصوبه‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالك‌ روسيه‌ به‌ عاليجاه‌ معلي‌ جايگاه‌ جنرال‌ ليوتنان‌ سپهسالار روسيه‌ و مدير عساكر ساكنين‌ جوانب‌ قفقازيه‌ و گرجستان‌ و ناظم‌ امور ومصالح‌ شهريه‌ ولايات‌ غروزيا و گرجستان‌ و قفقازيه‌ و حاجي‌ ترخان‌ و كارهاي‌ تمامي‌ ثغور و سرحدات‌ اين‌حدودات‌ و سامان‌، امر فرماي‌ عساكر سفاين‌ بحر خزر صاحب‌ حمايل‌ الكساندر نويسكي‌ و حمايل‌ مرتبه‌ اولين‌آناي‌ مرتبه‌دار رابع‌ عسكريه‌ مقتدره‌ حضرت‌ گيوركي‌ صاحب‌ نشان‌ و شمشير طلاالمرقوم‌ به‌ جهت‌ رشادت‌ وبهادري‌ نيكولاي‌ ريتشچوف‌ اختيار كلي‌ اعطا شده‌ و اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ والارتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ مالك‌ كل‌ ممالك‌ ايران‌ هم‌ عاليجاه‌ ، معلي‌ جايگاه‌ ايلچي‌ بزرگ‌ دولت‌ ايران‌ كه‌ مأمور دولتين‌ روس‌ و انگليس‌ بوده‌اندعمده‌الامراء والاعيان‌ مقرب‌ درگاه‌ ذيشان‌ و محرم‌ اسرار نهان‌ و مشير اكثر امور دولت‌ عليه‌ ايران‌ و از خانواده ‌دودمان‌ وزارت‌ و از امراي‌ واقفان‌ حضور در مرتبه‌ دوم‌ آن ‌، صاحب‌ شوكت‌ عطاياي‌ خاص‌ پادشاهي‌ خود ازخنجر و شمشير و كارد مرصع‌ و استعمال‌ ملبوس‌ ترمه‌ و اسب‌ مرصع‌ يراق‌ ميرزاابوالحسن‌ خان‌ را در اين‌ كارمختار بالكل‌ نموده‌اند حال‌ در معسكر روسيه‌ رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ ولايت‌ قراباغ‌ ، ملاقات‌ و جمعيت‌ نموده‌اند ، بعد از ابراز و مبادله‌ مستمسك‌ مأموريت‌ و اختيار كلي‌ خود به‌ يكديگر و ملاحظه‌ و تحقيق‌امور متعلق‌ به‌ مصالح‌ مباركه‌ به‌ نام‌ نامي‌ پادشاهان‌ عظام‌ قرار و به‌ موجب‌ اختيار نامجات‌ طرفين‌ قيود و فصول‌ و شروط مرقومه‌ را الي‌الابد مقبول‌ و منصوب‌ و استمرار مي‌داريم‌.

فصل‌ اول‌ ـ بعد از اين‌ امور جنگ‌ و عداوت‌ و دشمني‌ كه‌ تا حال‌ در دولتين‌ روسيه‌ و ايران‌ بود به‌ موجب‌ اين‌عهدنامه‌ الي‌الابد مقطوع‌ و متروك‌ و مراتب‌ مصالحه‌ اكيده‌ و دوستي‌ و وفاق‌ شديد فيمابين‌ اعليحضرت‌ قضا قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور روسيه‌ و اعليحضرت‌ خورشيد رايت ‌، پادشاه‌ دارا شوكت‌ ممالك‌ ايران‌ و وراث‌ و وليعهدان‌ عظام‌ ،ميانه‌ دولتين‌ عليتين‌ ايشان‌ پايدار و سلوك‌ خواهد بود.

فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ پيش‌تر به‌ موجب‌ اظهار و گفتگوي‌ طرفين‌ قبول‌ و رضا در ميان‌ دولتين‌ شده‌ است‌ كه‌ مراتب‌ مصالحه‌ در بناي‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ باشد يعني‌ طرفين‌ در هر موضوع‌ حالي‌ كه‌ الي‌ قرارداد مصالحه‌ بوده‌ است‌ از آن‌ قرار باقي‌ و تمامي‌ اولكاي‌ ولايات‌ خوانين‌ نشين‌ كه‌ تا حال‌ در تحت‌ تصرف‌ و ضبط هر يك‌ ازدولتين‌ بوده‌ ، كماكان‌ در ضبط اختيار ايشان‌ بماند ، لهذا در بين‌ دولتين‌ عليتين‌ روسيه‌ و ايران‌ به‌ موجب‌ خط مرقومه‌ ذيل‌ ثغور و سرحدات‌ مستقر و تعيين‌ گرديده‌ است‌ از ابتداي‌ اراضي‌ آدينه‌ بازار به‌ خط مستقيم‌ از راه‌ صحراي‌ مغان‌ تا به‌ معبر يدي‌ بلوك‌ رود ارس‌ و از بالاي‌ كنار رود ارس‌ تا اتصال‌ و الحاق‌ رودخانه‌ كپنك‌ چاي‌ به‌ پشت‌ كوه‌ مقري‌ و از آن ‌جا خط حدود سامان‌ ولايات‌ قراباغ‌ و نخجوان‌ و ايروان‌ و نيز رسدي‌ از سنور گنجه‌ جمع ‌و متصل‌ گرديده‌ بعد از آن‌ حدود مزبور كه‌ ولايات‌ ايروان‌ و گنجه‌ و هم‌ حدود قزاق‌ و شمس‌الدين ‌لورا تا مكان ‌ايشك‌ ميدان‌ مشخص‌ و منفصل‌ مي‌سازد و از ايشك‌ ميدان‌ تا بالاي‌ سر كوه‌هاي‌ طرف‌ راست‌ و رودخانه‌هاي‌ حمزه‌ چمن‌ و از سر كوه‌هاي‌ پنبك‌ الي‌ گوشه‌ محال‌ شوره‌گل‌ از بالاي‌ كوه‌ برفدار آلداگوز گذشته‌ از سر حد محال ‌شوره‌گل‌ و ميانه‌ حدود قريه‌ سدره‌ به‌ رودخانه‌ آرپه‌ چاي‌ ملحق‌ و متصل‌ شده‌ معلوم‌ و مشخص‌ مي‌گردد و چون‌ولايت‌ خوانين ‌نشين‌ طالش‌ در هنگام‌ عداوت‌ و دشمني‌ دست‌ به‌ دست‌ افتاده‌ به‌ جهت‌ زياده‌ صدق‌ و راستي‌ حدود ولايات‌ طالش‌ مزبور را از جانب‌ انزلي‌ و اردبيل‌ بعد از تصديق‌ اين‌ صلحنامه‌ از پادشاهان‌ عظام‌ معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ كه‌ به‌ موجب‌ قبول‌ و وفاق‌ يكديگر و معرفت‌ سرداران‌ جانبين‌ جبال‌ و رودخانه‌ها و درياچه‌ وامكنه ‌، و مزارع‌ طرفين‌ تفصيلا تحرير و تميز و تشخيص‌ مي‌سازند آن‌ را نيز معلوم‌ و تعيين‌ ساخته‌ آن‌ چه‌ درحال‌ تحرير اين‌ صلحنامه‌ در دست‌ و در تحت‌ تصرف‌ جانبين‌ باشد معلوم‌ نموده‌ آن‌ وقت‌ خط حدود ولايت ‌طالش‌ نيز در بناي‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ مستقر و معين‌ ساخته‌ هر يك‌ از طرفين‌ آن‌چه‌ در تصرف‌ دارد بر سرآن‌ باقي‌ خواهد ماند و هم‌چنين‌ در سرحدات‌ مزبوره‌ فوق‌ اگر چيزي‌ از خط طرفين‌ بيرون‌ رفته‌ باشد معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ طرفين‌ هر يك‌ طرف‌ موافق‌ اسطاطسكو او پرزنديم‌ رضا خواهند داد.

فصل‌ سوم‌ ـ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ ، پادشاه‌ اعظم‌ كل‌ ممالك‌ ايران‌ به‌ جهت‌ ثبوت‌ دوستي‌ و وفاقي‌ كه‌ به‌ اعليحضرت‌ خورشيد مرتبت‌ امپراطور كل‌ ممالك‌ روسيه‌ دارند به‌ اين‌ صلحنامه‌ به‌ عوض‌ خود و وليعهدان‌عظام‌ تخت‌ شاهانه‌ ايران‌ و ولايات‌ قراباغ‌ گنجه‌ كه‌ الان‌ موسوم‌ به‌ يلي‌ سابط پول‌ است‌ و اولكاي‌ خوانين‌ نشين ‌شكي‌ و شيروان‌ و قبه‌ و دربند و بادكوبه‌ هر جا از ولايات‌ طالش‌ را با خاكي‌ كه‌ الان‌ در تصرف‌ دولت‌ روسيه ‌است‌ و تمامي‌ داغستان‌ و گرجستان‌ و محال‌ شوره‌گل‌ و آچوق‌باشي‌ و گروزيه‌ و منگريل‌ و آبخاز و تمامي‌ اولكا و اراضي‌ كه‌ در ميانه‌ قفقاز و سرحدات‌ معينه‌الحاليه‌ بود و نيز آنچه‌ از اراضي‌ و اهالي‌ قفقاز الي‌ كناردرياي‌ خزر متصل‌ است‌ مخصوص‌ و متعلق‌ به‌ ممالك‌ ايمپريه‌ روسيه‌ مي‌دانند.

فصل‌ چهارم‌ ـ اعليحضرت‌ خورشيد رايت‌ امپراطور والاشوكت‌ ممالك‌ روسيه‌ براي‌ اظهار دوستي‌ و اتحاد خود نسبت‌ به‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالك‌ ايران‌ و به‌ جهت‌ اثبات‌ اين‌ معني‌ بنابر همجواريت‌ طالب‌ و راغب‌ است‌ كه‌ در ممالك‌ شاهانه‌ ايران‌ رايت‌ استقلال‌ و اختيار پادشاهي‌ را در بناي‌ اكيده‌ مشاهده‌ وملاحظه‌ نمايند ، لهذا از خود و از عوض‌ وليعهدان‌ عظام‌ اقرار مي‌نمايند كه‌ هر يك‌ از فرزندان‌ عظام‌ ايشان‌ كه‌ به‌ وليعهدي‌ دولت‌ ايران‌ تعيين‌ مي‌گردد هرگاه‌ محتاج‌ به‌ اعانت‌ يا امدادي‌ از دولت‌ عليه‌ روسيه‌ باشند مضايقت‌ ننمايند تا از خارج‌ كسي‌ نتواند دخل‌ و تصرف‌ در مملكت‌ ايران‌ نمايد و به‌ اعانت‌ و امداد دولت‌ روس‌ دولت ‌ايران‌ مستقر و مستحكم‌ گردد و اگر در سر امور داخله‌ مملكت‌ ايران‌ فيمابين‌ شاهزادگان‌ مناقشتي‌ روي‌ نمايد دولت‌ عليه‌ روس‌ را در آن‌ ميانه‌ كاري‌ نيست‌ تا پادشاه‌ وقت‌ خواهش‌ نمايد.

فصل‌ پنجم‌ ـ كشتي‌هاي‌ دولت‌ روسيه‌ كه‌ براي‌ معاملات‌ بر روي‌ درياي‌ خزر تردد مي‌نمايند به‌ دستورسابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ به‌ سواحل‌ و بنادر جانب‌ ايران‌ عازم‌ و نزديك‌ شوند و زمان‌ طوفان‌ و شكست‌ كشتي ‌از طرف‌ ايران‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها بشود و كشتي‌هاي‌ جانب‌ ايران‌ هم‌ به‌ دستورالعمل‌ سابق‌ ماذون‌ خواهند بود كه‌ براي‌ معامله‌ روانه‌ ساحل‌ روسيه‌ شوند به‌ همين‌ نحو در هنگام‌ شكست‌ و طوفان‌ از جانب ‌روسيه‌ اعانت‌ و ياري‌ دوستانه‌ درباره‌ ايشان‌ معمول‌ گردد و در خصوص‌ كشتي‌هاي‌ عسكريه‌ جنگي‌ روسيه‌ به ‌طريقي‌ كه‌ در زمان‌ دوستي‌ و يا در هر وقت‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ دولت‌ روسيه‌ با علم‌ و بيرق‌ در بحر خزر بوده‌اند حال‌ نيز محض‌ دوستي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ به‌ دستور سابق‌ معمول‌ گردد و احدي‌ از دولت‌هاي‌ ديگر سواي ‌دولت‌ روس‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ در درياي‌ خزر نداشته‌ باشند.

فصل‌ ششم‌ ـ تمام‌ اسرائي‌ كه‌ در جنگ‌ها گرفته‌ شده‌اند يا اين ‌كه‌ از اهالي‌ طرفين‌ اسير شده‌ از كريستيان‌ ويا هر مذهب‌ ديگر باشند الي‌ وعده‌ سه‌ ماهه‌ هلالي‌ بعد از تصديق‌ و خط گذاردن‌ در اين‌ عهدنامه‌ از طرفين‌ مرخص‌ و رد گرديده‌ و هر يك‌ از جانبين‌ خرج‌ و مايحتاج‌ به‌ اسراي‌ مزبور داده‌ و به‌ قراكليسا رسانند و وكلاي‌ سرحدات‌ طرفين‌ به‌ موجب‌ نشر اعلامي‌ كه‌ در خصوص‌ فرستادن‌ آن‌ها به‌ جاي‌ معين‌ به‌ يكديگر مي‌نمايند ، اسراي‌ جانبين‌ را باز يافت‌ خواهند كرد و اذن‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ رضا و رغبت‌ خود اراده‌ آمدن‌ داشته‌ باشند و آنان ‌كه‌ سبب‌ تقصير و يا خواهش‌ خود از مملكتين‌ فرار نموده‌اند داده‌ شود كه‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ خود مراجعت‌ نمايند و هر كس‌ از هر قومي‌ چه‌ اسير و چه‌ فراري‌ كه‌ نخواسته‌ باشد بيايد كسي‌ را با او كاري‌ نيست‌ و عفو تقصيرات‌ ازطرفين‌ نسبت‌ به‌ فراريان‌ عطا خواهد شد.

فصل‌ هفتم‌ ـ علاوه‌ از اقرار و اظهار مزبوره‌ بالا رأي‌ اعليحضرت‌ كيوان‌ رفعت‌ امپراطور اعظم‌ روسيه‌ واعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالك‌ ايران‌ قرار يافته‌ كه‌ ايلچيان‌ معتمد طرفين‌ كه‌ هنگام‌ لزوم‌ مأموردارالسلطنه‌ جانبين‌ مي‌شوند بر وفق‌ لياقت‌ رتبه‌ و امور كليه‌ مرجوعه‌ ايشان‌ را حاصل‌ و پرداخت‌ و سجل‌ نمايندو به‌ دستور سابق‌ وكلائي‌ كه‌ از دولتين‌ به‌ خصوص‌ حمايت‌ ارباب‌ معاملات‌ در بلاد مناسبه‌ طرفين‌ تعيين‌ وتمكين‌ گرديده‌ زياده‌ از ده‌ نفر عمله‌ نخواهد داشت‌ و ايشان‌ با اعزاز شايسته‌ مورد مراعات‌ گرديده‌ به‌ احوال ‌ايشان‌ هيچ‌گونه‌ زحمت‌ نرسيده‌ بل ‌زحمتي‌ كه‌ به‌ رعاياي‌ طرفين‌ عايد گردد به‌ موجب‌ عرض‌ و اظهار وكلاي ‌رعاياي‌ مزبور رضاي‌ ستمديدگان‌ جانبين‌ داده‌ شود.

فصل‌ هشتم‌ ـ در باب‌ آمد و شد قوافل‌ و ارباب‌ معاملات‌ در ميان‌ ممالك‌ دولتين‌ عليتين‌ اذن‌ داده‌ مي‌شود كه‌ هر كس‌ از اهالي ‌، تجار به‌ خصوص‌ به‌ ثبوت‌ اين‌ كه‌ دوست‌ رعايا و ارباب‌ معاملات‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ عليه‌ روسيه ‌يا تجار متعلق‌ به‌ دولت‌ بهيه‌ ايران‌ مي‌باشند و از دولت‌ خود يا از سرحد داران‌ تذكره‌ و يا كاغذ راه‌ در دست ‌داشته‌ باشند از طريق‌ بحر و بر به‌ جانب‌ ممالك‌ اين‌ دو دولت‌ بدون‌ تشويش‌ آيند و هر كس‌ هر قدر خواهد ساكن ‌و متوقف‌ گشته‌ به‌ امور معامله‌ و تجارت‌ اشتغال‌ نمايند و زمان‌ مراجعه‌ آن‌ها به‌ اوطان‌ خود از دولتين‌ مانع‌ ايشان‌ نشوند آنچه‌ مال‌ و تنخواه‌ از امكنه‌ ممالك‌ روسيه‌ به‌ ولايات‌ ايران‌ و نيز از طرف‌ ايران‌ به‌ ممالك‌ روسيه‌ برند و به‌ معرض‌ بيع‌ رسانند و يا معاوضه‌ با مال‌ و اشياء ديگري‌ نمايند اگر در ميان‌ ارباب‌ معاملات‌ به‌ خصوص‌ طلب‌ و غيره‌ شكوه‌ و ادعائي‌ باشد به‌ موجب‌ عادت‌ مألوفه‌ به‌ نزد وكلاي‌ طرفين‌ يا اگر وكيل‌ نباشد به‌ نزد حاكم‌ آن‌ جا رفته‌ امور خود را عرض‌ و اظهار سازند تا ايشان‌ از روي‌ صداقت‌ مراتب‌ ادعاي‌ ايشان‌ را مشخص‌ و معلوم‌ كرده‌ خود يا به‌ معرفت‌ ديگران‌ قطع‌ و فصل‌ كار را ساخته‌ و نگذارند تعرض‌ و زحمتي‌ به‌ ارباب‌ معاملات‌ عايد شود و ارباب‌ تجار طرف‌ ممالك‌ روسيه‌ كه‌ وارد به‌ ممالك‌ ايران‌ مي‌شوند ماذون‌ خواهند بود كه‌ اگر با تنخواه‌ واموال‌ خودشان‌ به‌ جانب‌ ممالك‌ پادشاهانه‌ ديگر هم‌چنين‌ از طرف‌ دولت‌ عليه‌ روسيه‌ نيز درباره‌ اهالي‌ تجاردولت‌ ايران‌ كه‌ از خاك‌ ممالك‌ روسيه‌ به‌ جانب‌ ساير ممالك‌ پادشاهان‌ كه‌ دوست‌ روسيه‌ باشند مي‌روند معمول ‌خواهد شد وقتي‌ كه‌ يكي‌ از رعاياي‌ دولت‌ روسيه‌ در زمان‌ توقف‌ و تجارت‌ در مملكت‌ ايران‌ فوت‌ شد و املاك‌ واموال‌ او در ايران‌ بماند چون‌ ما يعرف‌ او از مال‌ رعاياي‌ متعلقه‌ به‌ دولت‌ است‌ لهذا مي‌بايد اموال‌ مفوت‌ به‌ موجب‌ قبض‌الواصل‌ شرعي‌ رد و تسليم‌ ورثه‌ مفوت‌ گردد و ديگر اذن‌ خواهند داد كه‌ املاك‌ مفوت‌ را اقوام‌ اوبفروشند چنان‌ كه‌ اين‌ معني‌ در ميان‌ ممالك‌ روسيه‌ و نيز در ممالك‌ پادشاهان‌ ديگر دستور و عادت‌ بوده‌ متعلق‌ به‌ هر كه‌ باشد مضايقه‌ نمي‌نمايند.

فصل‌ نهم‌ ـ باج‌ و گمرك‌ اموال‌ تجار طرف‌ دولت‌ بهيه‌ روسيه‌ كه‌ به‌ بنادر و بلاد ايران‌ مي‌آورند از يك‌ تومان‌ مبلغ‌ پانصد دينار در يك‌ بلده‌ گرفته‌ از آن‌جا با اموال‌ مذكور به‌ هر ولايت‌ ايران‌ كه‌ بروند چيزي‌ مطالبه‌ نگردد وهم‌چنين‌ از اموالي‌ كه‌ از ممالك‌ ايران‌ بيرون‌ بياورند آن‌ قدر زياده‌ به‌ عنوان‌ خرج‌ و توجيه‌ و اختراعات‌ چيزي‌ ازتجار روسيه‌ با شر و شلتاق‌ مطالبه‌ نشود. به‌ همين‌ نحو در يك‌ بلده‌ باج‌ و گمرك‌ تجار ايران‌ كه‌ به‌ بنادر بلاد ممالك‌ روسيه‌ مي‌برند و يا بيرون‌ بياورند به‌ دستور گرفته‌ اختلافي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نداشته‌ باشد.

فصل‌ دهم‌ ـ بعد از نقل‌ اموال‌ تجار به‌ بنادر كنار دريا و يا آوردن‌ از راه‌ خشكي‌ به‌ بلاد سرحدات‌ طرفين‌ اذن ‌و اختيار به‌ تجار و ارباب‌ معاملات‌ طرفين‌ داده‌ شده‌ كه‌ اموال‌ و تنخواه‌ خودشان‌ را فروخته‌ و اموال‌ ديگر خريده ‌و يا معاوضه‌ كرده‌ ديگر از اعضاي‌ گمرك‌ از مستأجرين‌ طرفين‌ اذن‌ و دستوري‌ نخواسته‌ باشند زيرا كه‌ بر ذمه ‌اعضاي‌ گمرك‌ و مستأجرين‌ لازم‌ است‌ كه‌ ملاحظه‌ نمايند كه‌ تا معطلي‌ و تأخير در كار تجارت‌ ارباب‌ معاملات ‌وقوع‌ نيابد باج‌ خزانه‌ را از بايع‌ يا از مبيع‌ يا از مشتري‌ هر نوع‌ با هم‌ سازش‌ مي‌نمايند حاصل‌ و بازيافت‌ دارند.

فصل‌ يازدهم‌ ـ بعد از تصديق‌ و خط گذاردن‌ در اين‌ شرط نامچه‌ بوكلاي‌ مختار دولتين‌ عليتين‌ بلاتأخير به ‌اطراف‌ جانبين‌ اعلام‌ و اخبار و امر اكيد به‌ خصوص‌ بالمره‌ ترك‌ قطع‌ امور عداوت‌ و دشمني‌ به‌ هر جا ارسال‌ خواهد كرد اين‌ شروط نامه‌ الحاله‌ كه‌ به‌ خصوص‌ استدامت‌ مصالحه‌ دائمي‌ طرفين‌ مستقر و دو قطعه‌ مشروحه‌ باترجمان‌ خط فارسي‌ مرقوم‌ و محرر و از وكلاي‌ مختار مأمورين‌ دولتين‌ مزبوره‌ تصديق‌ و با خط و مهر مختوم ‌گرديد و مبادله‌ با يكديگر شده‌ است‌ مي‌بايست‌ از طرف‌ اعليحضرت‌ خورشيد رتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور اكرم‌ مالك‌ كل‌ ممالك‌ روسيه‌ و از جانب‌ اعليحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ والاجاه‌ ممالك‌ ايران‌ به‌ امضاي‌ خط شريف ‌ايشان‌ تصديق‌ گردد و چون‌ اين‌ صلحنامه‌ مشروحه‌ مصدوقه‌ مي‌بايد از هر دو دولت‌ پايدار بوكلاي‌ مختار برسد لهذا از دولتين‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ هلالي‌ وصول‌ گردد. تحريراً في‌ معسكر روسيه‌ رودخانه‌ زيوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌متعلقه‌ به‌ ولايت‌ قره‌باغ‌ به‌ تاريخ‌ بيست‌ و نهم‌ ماه‌ شوال‌ 1228 هجريه‌ و تاريخ‌ دوازدهم‌ ماه‌ اوكد مبر سنه‌1813 (2 آبان‌ 1192 خورشيدي‌ برابر با 24 اكتبر 1813 ميلادي‌ 

 

 

  

حکومت بندرگز در سالها ی1890.م

 به بعد به نقل از کتاب قضیه ایران نوشته لرد کرزن بندر گز درموازات56درجه طول جغرافیایی قراردارد....

که تنها بندراستراتژیک ومهم استراباد محسوب می شده است که داری گمرکات وسیعی می باشد.دراین زمان بندر مذکوربصورت مجموعه  حزن اوری از الونک های گلی وسایبانهای درساحل دریا تبدیل شد است مردم با رعب ووحشت از ترس حملات مکرر دولت روسیه  تزاری که چشم طمع به کل شمال ومخصوصا" جزیره اشوراده ازجمله سودای بیست ساله تصخیر بندر کنار که برای دولت متخاصم ازاهمیت ویژه ای برخوردار بود.تعدادی از دکانهای مهم و پر رونق وچند مشروب فروشی در دست ارامنه روس قرار داشت.

واقامتگاه کنسول روس وگمرک خانه ایران ونمایندگان  شرکت های کشتیرانی قفقاز وشرکت مرکوری در ساحل این بندر بوده است.

همان طور که قبل اشاره شد روس ها مدت بیست سال در ارزوی اشغال این شهر  که لنگر گاه مطمنی در داخل کشور ایران بحساب می امد بود.

در خواست ایجاد پایگاه نظامی در منطقه اشرف و بندر کناره را به دولت وقت ایران را داد که با اطلاع

از مقاصد  شوم  مورد توافق دولت مظفر الدین شاه قرار نگرفت بااینکه  منطقه بندر کناره یا جز از وضع فلاکت باری داشت اما دولت نمی خواست  انرا از دست بدهد.

در همین زمان زمان شایع ایجاد پادگان درسه مایلی استراباد وحدود رود خانه قرسو در واقع اثرات این کمتر از اشغال بندرگز نخواهد بود در واقع اقتدار وحتی کنترل استراباد به دست روس ها خواهد افتاد  به همین منظور یکی از سرداران  قشون را برای ایجاد نظم وثبات  که مرد جوان کم تجربه را که برادر یکی از همسران  شاه  بود رابه حکومت بندر گز گماشته شد.

  به نا م سردار سیف ا لملک  اما وی در این پست از خود لیاقت وکفایتی نشان نداد این مطلب خود سندی بر    مهم  بودن بندر گواهی میدهد که شاه از نز دیکان خود برای حکومت  حاکم  می گماشت .

 

                                    نویسنده: پ.ص

 سردارامیرخان سیف الملک حاکم وقت بندرگز

 

 

 

  

به نقل از سفرنامه استراباد

بندرگز  ۵ شبانه روز درآتش سوخت.

در سفر نامه استراباد به این صورت نقل شده است.بندرکناره ومحله جز از طرف سردار امجد که مالیات وحق الارض از ساکنین دریافت می کرداداره می شد.

شخصی بنام اقا میرزا حسن که تبریزی الااصل وساکن باکو بودنقل کرده بندرجز دچار آتش سوزی شدوپنج شبانه روز در اتش سوخت واتش از حمام طومانیانس ارمنی به بیرون سرایت کرد وبه مدت ۵شب وروز تمام خانه ها در اتش سوخت وچون مقدار فراوان مال التجار ه غالبا" از شمع ونفت وپنبه بود است در کناره جهت مصرف وروشنای حاضر نمودن .

خلاصه که خسارت هنگفتی به تاجر هاوارد شداین خسارت معادل  یکصدوسی وشش هزار تومان بود که به مالتجار داخلی وخارجی وارد امد این جدای از سوختن خانه ودکان ها بود. اینکه نامبرده ذکر کرده که از جمله وی از این مصیبت بی نصیب نماده ودوهزار مناط از مالش که در داخل خورجین گذاشته بود .

ومبلغ سیصد تومان پول نقد در زمانی که برای بر داشتن خورجین مراجعه می کند.به همرا هر چه از اتش خلاص شده بود دزدان بردن نقل شده که عبور از منطقه کناره به علت مالالتجاره فراوان با صد تفنگ چی ریسک بزرگی بود .این ناامنی بیشتر مربوط یاغیان سحرای ترکمن ودزدان دریایی بودهاست  

 

 

بنام خدا

 

جغرافیای بند رگز

 

بندرگز در موازات  56 درجه طول جغرافیا یی وتنها بندر استراباد  که دارای گمرکات وسیع و مهمی می باشد.دهستا ن انزان از از کلباد که همان خندق معروف شاه عباس اغاز وتا خندق حسین قلی خان وتا ابتدای رشته کوه البرز ادامه دارد .

این خندقها دارای پل ودروازه های فراوان برای جلو گیری از حمله یا قیهای که در صحرای ترکمن وغرب خراسان در بیا بانها وکوهای ان در  کمین بودن احداث گردیده بود .

عده ای از مردم در این منطقه به کشاورزی وبعضی مشغول استخراج نفت ونمک  وتجارت در بازار استراباد  بودند.مرکز انزان بندر کناره است .البته بعد هه بعلت اینکه رو ستای جز در سه .چهار کیلو متری این بندر قرار دارد به بندر جز نیز نا میده میشد .که این خطه با این نامها در تاریخ ایران وروسیه وتاریخ ایران  وشمال ودر سفر نامه های افراد مختلف  مطالب زیادی نقل شده که گویایی تمدن و تاریخ ان است.

تیمور گورکانی در جهان گشای خود این طور نقل می کند از روستای استراباد سا عتی فاصله گرفتم به منطقه خوش اب وهوایی رسیدم  که دارای جنگل های پر درخت که سر به اسمان کشیده بود.

مردم خونگرم که تبر زین های تیز بادسته بلند  بر دوش داشتن برای کار های خود از ان استفا ده می کردندو عده ای با برید ن در  ختا ن و کشاورزی اشتغال داشتن این قصبه بنام جز معروف ودرنز دیکی بندر کناره.

.مردم خون گرم و بامحبت ورشید ی داشت  به لشگرم دستور تو قف و استراحت دادم.اما سا عتی بعد سر بازانم  برای گله و شکایت از دست حشراتی چون پشه های مردابی که در اطراف بندر جز وجود دا شت به

به نزد من امدن.

این سند گوا بر قدمت چند صد ساله این شهر می باشد .  

 

   بنام خدا

 چگونگی عهدنامه ترکمانچای

انقلاب لنین و... ...

عهدنامه ترکمانچای قراردادی است که در ۲۱فوریه۱۸۲۸ پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان بین روسیه و ایران امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتح‌علی شاه پادشاه ایران میرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویج حضور داشتند.

طی این قرارداد قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. بر طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند.

مفاد این قرارداد نگین

  1. واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران.
  2. پرداخت ده کرور تومان (پنج میلیون تومان) به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی.
  3. اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای مازندران
  4. رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روس‌ها لازم بدانند.
  5. حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه.
  6. استرداد اسرای طرفین.
  7. اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه.

علاوه بر امضای معاهده ترکمانچای زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز با آنان به امضا رسید که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می دادند.

لغو مفاد قرارداد بعد ازانقلاب کمونیستی شوروی

پس از اینکه انقلاب کمونیستی در شوروی به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۱۸ شوال ۱۳۳۶ در مصوبه‌ای الغای قرارداد ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می‌شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه‌ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس قراردادهایی تحت عنوان دولت کامله الوداد از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرار داد ترکمانچای برخوردار شده بودند.با لغو قرارداد ترکمانچای منطقا این بخش از این قراردادها نیز باید ملغی می‌شد. مصوبه دوم همانطور که انتظار می‌رفت توسط دولت بریتانیا رد شد

                                                                     

          

بنام خدا

وضعیت بندرگز بعداز عهدنامه تر کمنچای

در عهد نامه تر کمنچای یک قسمت هایی از خانات ایروان و نخجوان که هنوز بعد از عهد نامه گلستان

دردست سپاه ایران بود به تملک روسها در امد .طی این قرارداد سپاه ایران باید مناطق که مورد نظر

دولت روس بود تخلیه نماید. ومبلغ ده کرور غرامت جنگی دولت ایران به روسیه به پردازد.

بر اساس این قرار داد هیچ کشتی با نام وپر چم ایران در دریای خزر که در طول تا ریخ چند هزارساله

در نقشه ایران بود وجزعی از خاک ایران به حساب میامدحق عبور وکشتیرانی با پرچم ایران را نداشت

به همین منظور جزیره اشوراده درسال ۱۸۴۰.م برای اینکه روسها در این مورد اقدامات احتیاطی را به

عمل اورده باشند و دولت ایران از این قرار داد تخطی نکند به اشغال روسها درامد.

این خود بی لیاقتی دولت وقت و اوضاع به هم ریخته سیاسی را نشان می داد ودولت روس با برتری

نظامی که داشت از این موارد استفاده خوبی را کرد وبه ان بسنده نکرد .

قرار داد دیگری انعقاد کردکه روسیه می توانست به هر جای ایران که تشخیص می داد کنسول ونماینده

تجاری بفرستد. جالب اینکه  قضاوت در مورد تخلف هر یک از کنسولها به عهده روسها بود یعنی

تحمیل کاپیتا لا سیون از سوی روسیه برای اولین به طور رسمی و مشهود اجرا گردید.

در سال ۱۸۳۷و۱۸۳۸.م قبل از تصرف آشوراده. شهر بندر گزمورد تهاجم و حمله روس قرار گرفت این خود

نشان با اهمیت بودن منطقه برای روسها می باشد.ودر سال ۱۸۴۲.م بعداز تصرف اشورومیانکاله به

بندر گز نیز که از دیر باز مورد نظر دولت مهاجم قرار داشت حمله مجدد می گردد.و در سال۱۸۶۲.م

 با حمله به بندر جز ان بندر را به تصرف دولت روس درمی اید که سرجان مک نیل در کتاب تاریخ انگلیس

وروس  در شرق نوشته سر هنری دال نیس اینطور می نویسد: بیشتر از یک سال است که دولت روس

سودای اشغال بندر جز که گاهی کناره انرا نامیده اند بر امده است این شهر از ترس حملات پیاپی و

مکرر روسهاوتاخت وتاز انها به مجموعه حزن اوری از الونک های گلی وسایه بان هایی در کنار ساحل

تبدیل شده است.روسها اثار این شهر زیبا رابا خاک یکسان نمودن کاروانسرای درانجااست ویک گمرک

ایرانی وچند دکان که در دست ارمنه  روسی ومحل اقامت نماینده سر کنسول روس وچندنمایندگی

شرکتهای کشتی رانی قفقاز ومر کوری دراین بندر دیده می شود.

بنام خدا

درزمان کریم خان زند وکمی  پیش ازان روابط خوبی مابین ایران ودولت روسیه برقرار  گردید

ازطرفی بندر کناره مورد توجه ویژه دولت تزار قرار می گیرد.ودادوستد گسترش می یابد.کم کم از

روستا های اطراف مردم به این ناحیه مها جرت می   کنند. ودیری نمی گذرد که بر تعداد دکان

وخانه ها چوبی افزوده می شود.ونیز عده ای از مرد م روستای جز که چند کیلو متری راتا ساحل

 جهت صید ماهی می پیمودن دراین مکان ساکن شدن وبه اینصورت شهر بندر گزدرحدود

سال های۱۲۰۰ .ش پایگذاری شد ودر طول یک دهه با احداث تاسیسات ابتدایی بندر  و

کشتی ر انی مردم زیادی از ارامنه از شهرهای روسیه .چرکن.بادکوبه.هشترخان به این   

بندر مهاجرت کردن ونیز صاحب املاک و مستغلا ت زیادی شدن .ودر بعضی پستهای  مهم

نفوذ پیدا کردن درزمان ناصرالدین شاه تجارت خانه و یک اسکله چو بی دراین بندرنیز

احداث وپایه های تجارت استحکام بیشتری یافت.کا لا ها ازروسیه با کشتی های بزرگ

حمل که در ابهای عمیق لنگر انداخته وبا لوتکا به قسمت اسکله حمل می   شد.کالاهای

خریداری شده در انباریکه    در یک کیلو متری سا خل توسط روس ها احداث شده بود انتقال

واز انجا به استراباد وشاهرود ودامغان ومازندران وتهران وبعکس به روسیه حمل میکردن

وروس ها برای سهولت در کشتیرانی فانوس دریایی رادر کنار این اسکله بنا گذاشتند.

 وبنای این فا نوس که از طرفی سمبل کسب کارورونق تجارت خارجی شهرماست واز

سویی نیز نشانه نفوذ بیگانه در هر صورت ماانرا از نیمه پر نگاه مکنیم سالها مورد بی

مهری مسولین قرار داشت که درسال های اخیر دوستان شهرداری محترم بنارا مرمت

وتعمیر کردن که جای تشکر وقدردانی ویژه رادارد .

  

 ۰پایه ریزی اولین بیمه حوادث

۰بنام خدا

درمورد روستای گز وبندر ان روایات زیادی نقل شدکه همه انها به قدمت این منطقه کما بیش

اقرار دارند. تا انجا که تحقیق شده درکتاب عارف دیهیم به این صورت نقل شده شاه اسماعیل

برای تصرف شرق سواحل دریای خزر واز بین بردن یاقیها ودزدان دریایی به این منطقه لشکرکشی

کرد. در را باز گشت در بندر کناره اردو زد جهت استراحت ومردمی خونگرم که عد ه ای به صید

وماهیگیری مشغول بودن بعضی در دکان های چوبی مشغول به دادو ستد بودن دکان وخانه های

از چوب ساخته شده بود.ومردم روستای  جز به شغل اسب داری و چاربداری وعده ای مسافت

چهار کیلو متری تا بندر کناررا طی کرده درکناره های این بندر صیادی می نمودن

در یکی از همین روز ها قسمتی از این خانه ودکان ها طعمه حریق واتش سوزی می گردد.

ومردم با سرعت سطل ها را از آب دریا پر کرده وبر اتش که لحظه به لحظه به قسمت های دیگر

سرایت می کرد.می ریختن در این زمان شاه به سر بازان دستورداد که به کمک مردم بشتابند.

سربازان از کنار دریا در یک ستون تا نزدیک حریق به خط شدن با دلب های ابخوری اسبان خود

اب را دست بدست بر اتش فر ریخته وآنرا مهار کردن ومردم از کمکی انجام شد بسیارسپاس

گذار شدن شاه مردم را جمع کرد. به انها که صحبت کرد متو جه شداین اتفاق بارها پیش

آمده به انها پیشنهاد داد با بزرگ وعالم خودتان صحبت کنید .و مبلغی از خمس وزکات خودرا

به جبران حوادث این چنینی ومشابه اختصاص دهید.مردم ازاین سخن خوشخال وعالمان

آنرا تا یید نمودن.واین روش دردیگر بلاد رواج یافت.به این طریق برای اولین بار بیمه حوادث

دربندر کناره پایه گذاری شد

نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 0:5 توسط باد صبا|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت